TERMOS E CONDICIÓNS

Como usuario, debe ler atentamente este Aviso Legal en cada unha das ocasións en que se propoña utilizar o Sitio web, pois podían sufrir modificacións. MARÍA BEGOÑA CONDE CAMPAÑA (EDUCAGALILEO.COM) (en diante tamén o PRESTADOR ou o RESPONSABLE), resérvase o dereito, en todo momento e sen previo aviso, a modificar contido e información do sitio web, así como as presentes Condicións Xerais e Particulares sen que exista a obrigación de pre-avisar ou polo en coñecemento dos usuarios, sendo suficientes a publicación no sitio web.DATOS DO RESPONSABLE

En cumprimento da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSICE) do Regulamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) e demais normativa legal vixente na materia, O PRESTADOR ten implementadas todas as medidas de seguridade, de índole técnica e organizativas, atendendo a iso, pomos no seu coñecemento a seguinte información:FINALIDADE DA RECOLLIDA DE DATOS

O presente Sitio web ten por obxecto dar a coñecer a todos os Usuarios a información e a venda dos seus produtos e/ou servizos ofrecidos polo PRESTADOR, a través dun escaparate mostrado no contido das súas páxinas.O PRESTADOR infórmalle que os datos persoais que voluntariamente nos puidese facilitar durante a navegación polo noso Sitio web (no momento do seu rexistro ou cando remita un formulario ou realice a súa consulta, comentario ou solicitude ou ao enviarnos un correo electrónico), pasarán a forman parte do sistema de información do PRESTADOR. co fin de: Xestionar a súa solicitude, así como a realización de actividades comerciais, administrativas, promocionais e/ou publicitarias, a recollida de currículos, co fin de poder contactar co interesado e levar a cabo un proceso de selección de novo persoal, se procede, e atender a solicitudes de información, dúbidas, queixas, felicitacións ou suxestións ás publicacións ou a calquera servizos ou actividades, actos ou eventos prestados, ofertados, patrocinados polo PRESTADOR, ou simplemente enviarlle información que consideremos do seu interese.. Neste sentido, o usuario CONSENTE que os datos persoais achegados a través deste sitio web, ou calquera outro do PRESTADOR, indicado anteriormente, sexan incorporados ao seu sistema de información e para o envío de información comercial a través de internet, sms, fax ou calquera outro medio.As operacións previstas para realizar os tratamentos son os seguintes: responder as consultas e/ou proporcionar informacións requiridas polo Usuario; realizar as prestacións de servizos e/ou produtos contratados ou subscritos polo Usuario; realizar todas aquelas actividades propias do PRESTADOR polo presente aviso legal apuntadas e remitir o boletín de noticias da páxina web.O asinante garante a veracidade dos datos achegados e comprométese a comunicar calquera cambio que se produza nos mesmos.O non facilitar os datos persoais solicitados ou o non aceptar a presente política de protección de datos supón a imposibilidade de subscribirse, rexistrarse ou recibir información dos produtos e servizos do PRESTADOR.LEGITIMACIÓN DO TRATAMENTO

O PRESTADOR está lexitimado ao tratamento de datos persoais, en base ao consentimento outorgado polo interesado mediante a firma ou aceptación dos pertinentes formularios, para un ou varios fins específicos.En conformidade co que dispoñen as normativas vixentes en protección de datos persoais, o PRESTADOR está a cumprir con todas as disposicións das normativas para o tratamento dos datos persoais da súa responsabilidade, polas cales son tratados de maneira lícita, leal e transparente en relación co interesado e adecuadas, pertinentes e limitados ao que é necesario en relación cos fins para os cales son tratados.O RESPONSABLE garante que ha implementado políticas técnicas e organizativas apropiadas para aplicar as medidas de seguridade que establecen as leis na materia para protexer os dereitos e liberdades dos Usuarios, a respectar a súa confidencialidade e a utilizalos de acordo coa finalidade que lle corresponde. Igualmente, O RESPONSABLE, comprométese ao cumprimento do deber de segredo tratando de forma confidencial os datos de carácter persoal que puidese facilitarnos e a cumprir co deber de establecer as medidas de seguridade apropiadas para evitar a súa perda, a alteración e todo tratamento ou acceso non autorizado. Tendo en conta en todo momento do estado da tecnoloxía, de acordo co establecido no Regulamento de Medidas de Seguridade. No entanto, o anterior, as medidas de seguridade en Internet non son inexpugnables e poden existir filtracións por actuacións dolosas de terceiros.PRAZO DE CONSERVACIÓN DOS DATOS

Os datos persoais conservaranse para atender a solicitude do usuario (mentres non se opoña ao tratamento ou revogue o consentimento) e, unha vez chegada a termo, durante o prazo de prescrición das obrigacións legais que puidesen existir. Os datos para o envío de comunicacións comerciais conservaranse mentres o usuario non revogue o consentimento. A retirada do consentimento non afectará á licitud dos tratamentos efectuados con anterioridade.DATOS DO USUARIO OBXECTO DE TRATAMENTO

Nome, apelidos, nacionalidade, dirección de correo electrónico, nº de teléfono, datos de produtos e servizos adquiridos, datos económicos, financeiro e de seguros, datos facilitados polos propios interesados.No caso de que o Titular facilite, en calquera momento, datos de terceiros, manifesta contar co consentimento destes e comprométese a trasladarlle a información contida neste documento.CONFIDENCIALIDADE E CESIÓN DE DATOS A TERCEIROS

Os datos que nos facilite trataranse de forma confidencial. O PRESTADOR adoptou todas as medidas técnicas e organizativas e todos os niveis de protección necesarios para garantir a seguridade no tratamento dos datos e evitar a súa alteración, perda, roubo, tratamento ou acceso non autorizado, de acordo o estado da tecnoloxía e natureza dos datos almacenados. Así mesmo, garántese que o tratamento e rexistro en ficheiros, programas, sistemas ou equipos, locais e centros cumpren cos requisitos e condicións de integridade e seguridade establecidas na normativa vixente.O PRESTADOR non cederá nin comunicará os datos persoais a terceiros, excepto por obrigación legal. Con todo, no caso de ser cedidos a algún terceiro produciríase unha información previa solicitando o consentimento expreso para tal cesión. A entidade RESPONSAABLE do tratamento de datos, así como os que interveñan en calquera fase do tratamento e/ou as entidades a quen llos comunicou, están obrigadas a observar o segredo profesional e á adopción dos niveis de protección e as medidas técnicas e organizativas necesarias ao seu alcance para garantir a seguridade dos datos de carácter persoal, evitando, no posible, accesos non autorizados, modificacións ilícitas, substracciones e/ou a perda dos datos, con obxecto de procurar o correspondente nivel de seguridade dos ficheiros do PRESTADOR, segundo a natureza e sensibilidade dos datos facilitados polos usuarios do presente Sitio web.FORMULARIOS DE RECOLLIDA DE DATOS

A utilización de certos servizos ou solicitudes ao RESPONSABLE estarán condicionadas á previa cumplimentación do correspondente rexistro de Usuario mediante formularios. Toda a información que facilite o Usuario a través dos formularios do Sitio web aos efectos anteriores ou calquera outros deberán ser veraces. A estes efectos, o Usuario garante a autenticidade de todos aqueles datos que comunique e manterá actualizada a información facilitada, sendo responsable da información falsa ou inexacta que realice e dos prexuízos que cause ao RESPONSABLE.Nos formularios de recollida de datos, os campos sinalados con asterisco (*) son obrigatorios, indicando así que datos son necesarios. polo que, no caso de que o Usuario non facilite os datos correspondentes, o PRESTADOR poderá denegar o correspondente servizo. Mediante a indicación e introdución dos datos, o Usuario outorga o consentimento inequívoco ao PRESTADOR para que proceda ao tratamento dos datos facilitados en prol das finalidades mencionadas.ACEPTACIÓN E CONSENTIMENTO

O Usuario declara ser informado as condicións sobre protección de datos de carácter persoal, aceptando e consentindo o tratamento dos mesmos por parte do PRESTADOR na forma e para as finalidades indicadas na presente Política de Protección de Datos Persoais.A través desta Política de Privacidade informámoslle que as fotografías que estean colgadas na web son propiedade do PRESTADOR,EXACTITUDE E VERACIDADE DOS DATOS

O usuario é o único responsable da veracidade e corrección dos datos que remita ao PRESTADOR, exonerándole de calquera responsabilidade ao respecto. Os usuarios garanten e responden, en calquera caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais facilitados, e comprométense a mantelos debidamente actualizados. O usuario acepta proporcionar información completa e correcta no formulario de rexistro ou subscrición.MEDIDAS DE SEGURIDADE

O PRESTADOR adoptará no seu sistema de información as medidas técnicas e organizativas adecuadas, a fin de garantir a seguridade e confidencialidade dos datos, evitando así, a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado; tendo en conta o estado da técnica, os custos de aplicación, e a natureza, o alcance, o contexto e os fins do tratamento, así como riscos de probabilidade e gravidade variables asociadas a cada un dos tratamentos.ACCESO A REDES SOCIAIS E/Ou Ao BLOG

No caso de que o usuario acceda ás redes sociais ou ao blog ou se subscriba a leste, informámoslle que os datos achegados serán tratados para xestionar a súa subscrición ao blog ou á lista de seguimento das redes sociais. Cando se dea de baixa, suprimiranse con medidas de seguridade adecuadas para garantir a seudonimización dos datos ou destrución total dos mesmos.PARTICIPACIÓN EN FOROS E PUBLICACIÓN DO seu TESTEMUÑO

No caso de que o usuario queira participar, ou publicar a súa opinión, nos foros da web, redes sociais, blog, etc. informámoslle que os datos achegados serán tratados para atender as suxestións propostas, experiencias ou opinións respecto dos produtos e/ou servizos e para regular a participación no mesmo. Calquera rexistro ou transmisión de datos persoais que o usuario facilite supón o coñecemento e aceptación inequívoca do [Aviso Legal] e a Política de Privacidade expostos no sitio web. Os datos conservaranse mentres haxa un interese mutuo para manter o fin do tratamento. Cando xa non sexa necesario para tal fin, suprimiranse con medidas de seguridade adecuadas para garantir a seudonimización dos datos ou destrución total dos mesmos. As publicacións mostraranse publicamente aos usuarios do sitio online.CAMBIOS NA PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACIDADE

O PRESTADOR resérvase o dereito a modificar a presente política para adaptala a novidades lexislativas ou jurisprudenciales.CORREOS COMERCIAIS

De acordo coa LSSICE, o PRESTADOR non realiza prácticas de SPAM, por tanto, non envía correos comerciais por e-mail que non fosen previamente solicitados ou autorizados polo Usuario. En consecuencia, en cada un dos formularios da Páxina Web, o Usuario ten a posibilidade de dar o seu consentimento expreso para recibir información o noso Boletín, con independencia da información comercial puntualmente solicitada.LEI APLICABLE E XURISDICIÓN

Para todos os efectos as relacións entre o PRESTADOR cos Usuarios dos seus servizos telemáticos, presentes nesta Web, están sometidos á lexislación e xurisdición española á que se someten expresamente as partes, sendo competentes pola resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais de CAMBADOS.DEREITOS DOS INTERESADOS Informámoslle que ten dereito a solicitar o acceso, rectificación, portabilidad e supresión dos seus datos e a limitación e oposición ao seu tratamento dirixíndose a MARÍA BEGOÑA CONDE CAMPAÑA (EDUCAGALILEO.COM), enviando un correo electrónico a info@EDUCAGALILEO.com, indicando como Asunto: ?protección de datos?, e achegando fotocopia do seu DNI ou calquera medio análogo en dereito. Ten dereito a retirar o consentimento prestado en calquera momento. A retirada do consentimento non afectará á licitud do tratamento efectuado antes da retirada do consentimento. Tamén ten dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control se considera que poden verse vulnerados os seus dereitos en relación coa protección dos seus datos (www.agpd.es).

Síguenos no Facebook